ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿ Odair Firmino ಐಕ್ಯಮತ ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು,,pt,ಆಗಸ್ಟ್,,es,ಉಪಕ್ರಮವು ಗುಂಪುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ,,pt,ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ,,pt,ಬ್ರೆಸಿಲಿಯ,,pt,19h ರಿಂದ,,pt,ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಬಿಶಪ್ಗಳಲ್ಲಿ,,pt,CNBB,,hu,ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಅಂತಿಮ ಮೀಟ್ III ನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ Odair Firmino ಐಕ್ಯಮತ,,pt,III ನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ Odair Firmino ಐಕ್ಯಮತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬರುವ,,pt,ನಮ್ಮ ಓದುಗರಿಗೆ ಆದರೆ,,pt 30 de agosto. A iniciativa busca dar oportunidade de participação a grupos que não tiveram tempo hábil para a inscrição no período inicial. Para se inscrever, é preciso preencher uma ficha disponível on-line e enviar para o e-mail: caritas@caritas.org.br.

Com o tema Soberania alimentar e solidariedade: alternativas para as desigualdades sociais, o prêmio, neste ano, quer promover a reflexão e o debate de propostas, de superação da pobreza extrema e das desigualdades sociais.

Três experiências serão premiadas e receberão R$ 10 mil (primeiro colocado), R$ 5 mil (segundo colocado) e R$ 3 mil (terceiro colocado).

Promovido pela Cáritas Brasileira, o Prêmio Odair Firmino reconhece os esforços de organizações, entidades, associações e grupos populares que lutam em defesa e pela melhoria da vida.A iniciativa é voltada para grupos, organizações sociais, associações e cooperativas, entidades e grupos comunitários, todos eles de abrangência local.

Comunicação da Cáritas Brasileira / Secretariado Nacional