ఈ పేజీలో మీరు బహుమతి Odair Firmino మూడు సంవత్సరాలలో తయారయ్యే పదార్థాలు కనుగొనేందుకు,,pt,వీడియోలను తనిఖీ,,pt,పత్రికలు మరియు ఫోటోలు,,es,మహిళ,,pt,పర్యావరణం మరియు అభివృద్ధి,,pt,లోగో DAIRFIRMINO2011,,en,గ్రహం పై వాతావరణంలోని మార్పు మరియు జీవితం,,pt,Quadro కాపీని,,en. Confira vídeos, revistas e fotos.

ప్రతి 2012 Juventude, Desenvolvimento e Solidariedade

ప్రతి 2011 Mulher, Meio Ambiente e Desenvolvimento

ప్రతి 2010 As mudanças climáticas e a vida no planeta