Trên trang này bạn tìm thấy tất cả các vật liệu sản xuất trong ba năm của giải thưởng Odair Firmino,,pt,Xem video,,pt,tạp chí và hình ảnh,,pt,KHÔNG MỞ MINSCRIÇÕES,,pt,LOGO DAIRFIRMINO2011,,en,BẢNG bản sao,,pt. Confira vídeos, revistas e fotos.

Phiên bản 2012 Juventude, Desenvolvimento e Solidariedade

Phiên bản 2011 Mulher, Meio Ambiente e Desenvolvimento

Phiên bản 2010 As mudanças climáticas e a vida no planeta