ટેગ બ્રાઉઝિંગ

જુવાન

0

આત્મઘાતી વિશ્વના યુવાન લોકો વચ્ચે બીજી મૃત્યુ મુખ્ય કારણ છે

અધ્યયનો બતાવે છે કે 1 milhão de pessoas se suicidam a cada ano O periódico especializadoem medicina Lancetpublicou uma série de três estudos que

જુલાઈ 06, 2012 એવોર્ડ Odair Firmino
પાછા ટોચ પર © 2012 - એવોર્ડ Odair Firmino 2012 - બ્રાઝીલીયન ઈસ્ત ® ચોકઠું SGAN 601 મોડ્યુલ એફ - વિંગ ઉત્તર CEP: 70830-010 - / Brasilia ડીએફ: +55 (61) 3521-0350 - પ્રવૅશ: 33.654.419/0001-16
પ્રવેશ કરો - | પ્રવેશ વેબ મેલ - Criado por: América Link